Aktif ve Pasif Dinlenmenin Kandan Laktatın Uzaklaştırılma Hızına Etkisi

Çalışma Konusu:

GENÇ FUTBOL OYUNCULARINDA SUPRAMAKSiMAL BACAK EGZERSiZi SONRASINDA PASiF VE DEĞİŞİK ŞiDDETTE AKTiF TOPARLANMANIN KANDAN LAKTATIN UZAKLAŞTIRILMA HIZI ÜZERİNE ETKİSİ

 

LA üretimiyle sonuçlanan tekrarlı aktivitelerin kalitesi, toparlanmadan önemli ölçüde etkilenir. Anaerobik metabolizmanın baskın olduğu egzersizler sonrasında toparlanma hızı, LA’nın kas ve kandan uzaklaştırılma hızıyla yakından ilişkilidir (Sahlin ve Henriksson, 1984).

 

LA ve H+ başlıca oksidasyonla kandan uzaklaştırıldığı  için toparlanmanın tipi LA’nın kandan uzaklaştırılma hızını önemli ölçüde etkiler (Gupta, Goswami, Sadhukhan ve Mathur, 1996).

 

Birçok çalışmanın sonuçları, kas ve kandan LA’nın uzaklaştırılma hızı ve sonraki egzersiz performansında aktif toparlanmanın pasif toparlanma ve diğer toparlanma tiplerinden (masaj, buz uygulaması vb.) daha değerli olduğunu göstermiştir.

 

Yapılan çalışmada supramaksimal egzersiz sonrası aktif ve pasif dinlenmenin kandan laktatın uzaklaştırılma hızına etkisi araştırılmış.

 

Deneklere iki gün arayla üç kez 30sn’lik Wingate testi sonrasmda rastgele sıra ile PT(Pasif Toparlanma), AT%40(MaxVo2’nin %40’ında Aktif Toparlanma) veAT%60 (MaxVo2’nin %60’ında Aktif Toparlanma) uygulanmış.

 

Toparlanma esnasında, 0.,1.,3.,6.,9.,12.,15.,18.,21. ve 24. dk’lerde kulak memesinden alınan kan örneklerinden laktat konsantrasyonu (LA) ölçülmüş. LA – zaman grafiklerinden LA yarılanma süreleri saptanmış.

 

PT,AT%40 ve AT%60’da mutlak ve relatif zirve ve ortalama güç değerleri benzer bulunmuş.

 

PT, AT%40 ve AT%60’da dinlenik ve zirve LA değerleri benzer bulunmuş.

 

AT%40 (15.23±2.73 dk) ve AT%60 (14.72±1.98 dk) esnasında LA yarılanma süresi PT’den (23.32±4.90 dk) önemli derecede kısa bulunmuş.

tablo2

 

AT%40 ve AT%6o’da LA yarılanma süreleri arasında anlamlı fark saptanmamış.

 

tablo1

 

Sonuç olarak, genç futbolcularda V02maks.’ın % 40 veya 60’ında aktif toparlanma esnasında LA’nın kandan uzaklaştırılma hızı pasif toparlanmadan önemli derecede yüksek, ancak her iki aktif toparlanmada benzer bulunmuş.

 

Kaynak: GENÇ FUTBOL OYUNCULARINDA SUPRAMAKSiMAL BACAK EGZERSiZi SONRASINDA PASiF VE DEĞİŞİK ŞiDDETTE AKTiF TOPARLANMANIN KANDAN LAKTATIN UZAKLAŞTIRILMA HIZI ÜZERİNE ETKİSİ, Erşan ARSLAN, Tahir HAZıR, Zambak ŞAHiN,Sinem HAZıR, Barış KARAKOÇ, Alper AŞÇI, Caner AÇiKADA,Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Spor Bilimleri Dergisi ,Hacettepe J. of Sport Sciences ,2006,17 (3),112-123